Ngày Mất Dương Lịch
LƯU QUANG NGHĨA - CHÙA LONG AN
NGUỄN THỊ BẠO CHỊ - CHÙA MINH HÒA
LÊ THỊ NGUYỆN - TỊNH XÁ NGỌC HÒA
HL LÝ THẾ THUẬN - CHÙA VẠN PHƯỚC
TRƯƠNG VINH PHƯƠNG - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
TRƯƠNG VĂN GIÁO - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
TÂN THỊ VÂN - CHÙA VẠN PHƯỚC
NGUYỄN VĂN TÁM - CHÙA LINH CHƯỞNG
PHẠM NGỌC QUÝ - CHÙA BỒ ĐỀ
LÊ THỊ BÊ - CHÙA VẠN ĐỨC
NGUYỄN THỊ DÉN - CHÙA BỒ ĐỀ
LƯU QUANG NGHĨA - CHÙA LONG AN
NGUYỄN THỊ TƯ - CHÙA LINH CHƯỞNG
DIỆP KHÔN - CHÙA XÁ LỢI
TRƯƠNG BỐ - CHÙA GIÁC TÂM
TRẦN AN - CHÙA GIÁC TÂM
NGUYỄN THỊ NGỌC - CHÙA TỪ NGHIÊM
PHAN VĂN THẢNH - CHÙA LINH CHƯỞNG
PHAN THỊ DƠN - CHÙA TỪ NGHIÊM
HL: NGUYỄN VĂN THÀNH - TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN
TẠ CÔNG THÂU - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
HUỲNH THỊ ĐẦY - CHÙA LONG AN
Bà. HỒ THỊ TRỌNG - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
KIỀU THỊ HOÀNG HOA - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
HỒ THỊ TRỌNG - TỊNH XÁ LỘC UYỂN
BÙI THANH TÙNG - CHÙA BỬU LIÊN
LÊ VĂN HƯNG - CHÙA GIÁC TÂM TỰ
Trương Vĩnh Phương - TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
Liên Kết Web
VIDEO